Tageblatt Saison 2017/18: Virstellung vun den Hären1

Tageblatt, Mittwoch 20.09.2017
Tageblatt, Mittwoch 20.09.2017
Le Quotidien, Mardi 26.09.2017
Le Quotidien, Mardi 26.09.2017