' HANDBALL CLUB  vun der GEMENG PEITENG a.s.b.l. '

        Boîte postale 62    L-4701 PETANGE

                                                                      C O N S E I L  d'A D M I N I S T R A T I O N

Jean-Claude MULLER

 

President

Techneschen Kommissär: Hären 1

Kommissioun: Sponsoring / Finanzen

Tél.: 50 32 80 / Fax: 26 50 21 70

muller.jean-claude@education.lu


Yannick GLOD

 

Vizepresident

Generalsekretär

Kommissiounen: 

Technesch,

Sponsoring / Finanzen

Tel.: 661 891 407

y.glod@rocketmail.com

Nathalie WEIBEL-GREVENIG

 

Sekretärin

vun der Technescher Kommissioun

Tel.: 50 55 45 / 621 223 327

nathalie.grevenig@pt.lu


Tom MOLITOR

 

Caissier

Kommissioun:

Sponsoring / Finanzen

Tel.: 50 04 17  /  58 20 21 46 (b)

tom.molitor@arcelormottal.com

  Henri GUELFF 

 

Responsabel vun der

Festkommissioun

Tel.: 661 465 941

hguelff@pt.lu

 

 

Chantal GUELFF-PUPKULIES

 

  Technesch Kommissärin:    Jugendequippen

Tel.: 59 08 44 / 661 719 040

chpupkulies@yahoo.de


Romaine MAGONETTE

2. technesch Sekretärin

Kommissiounen:

Fester, Buvetten

Tel.: 691 615 434

  Guy MOLITOR

Technesch Kommissioun

                Tel.: 661 963 312

Marie-Line TAUTGES-LEFEVRE

Administrativ Sekretärin

                Festkommissioun

                 Tel.: 621 286 914


   Patrick THINNES

Techneschen Kommissär:  

Hären 2

Kommissiounen:

Fester, Sponsoring / Finanzen

Tel.: 621 149 015