' HANDBALL CLUB  vun der GEMENG PEITENG a.s.b.l. '

        Boîte postale 62    L-4701 PETANGE

                                                                 C O N S E I L  d'A D M I N I S T R A T I O N

Jean-Claude MULLER

 

President

Team-Manager: Hären 1,

Sponsoring / Finanzen

Tél.: 50 32 80 / Fax: 26 50 21 70

muller.jean-claude@education.lu


Yannick GLOD

 

Vizepresident

Generalsekretär

Technesch Kommissioun,

Tel.: 661 891 407

y.glod@rocketmail.com

Nathalie WEIBEL-GREVENIG

 

 Technesch Kommissioun:

Sekretärin

Tel.: 50 55 45 / 621 223 327

nathalie.grevenig@pt.lu


Tom MOLITOR

 

Caissier

Sponsoring / Finanzen,

Responsabelen vum Médico sportif

Tel.: 50 04 17  /  58 20 21 46 (b)

tom.molitor@arcelormottal.com

Marie-Line TAUTGES-LEFEVRE

 

Administrativ Sekretärin,

Manifestatiounen, Buvette

                                Tel.: 621 286 914


Romaine MAGONETTE

2. technesch Sekretärin,

Manifestatiounen, Buvette

Tel.: 691 615 434

  Guy MOLITOR

Technesch Kommissioun,

Jugendresponsabelen

                Tel.: 661 963 312

   Patrick THINNES

Techneschen Kommissär: H 2 

              Manifestatiounen,               Sponsoring / Finanzen

Tel.: 621 149 015